Search Open/Close
Open/Close Header Details
Search
ELoGE Hrvatska

Uvod

Europsko udruženje za lokalnu demokraciju - ALDA dobilo je 2021 godine. akreditaciju od Vijeća Europe za provedbu projekta ”Europska oznaka izvrsnosti upravljanja” (ELOGE ) u Hrvatskoj. Projekt “Europska oznaka izvrsnosti upravljanja (ELoGE) u Hrvatskoj” osmišljen je kako bi podržao općine u poboljšanju njihovog učinka i pružanju visokokvalitetnih usluga u poboljšanom sustavu lokalne samouprave. U procesu podnošenja zahtjeva za oznaku ELoGE, jedinica lokalne samouprave provodi samoocjenjivanje, provodi ankete među stanovnicima, kao i među zaposlenicima i vijećnicima, a također prikuplja i dokumentaciju kojom se provjerava je li samoocjenjivanje opravdano. Jedinice lokalne samouprave koje odluče sudjelovati u programu poduzimaju aktivnosti vezane za samoocjenjivanje kvalitete provedenih javnih usluga. To znači da stavljaju poseban naglasak na podizanje standarda vlastitog rada u područjima koja se podliježu samoocjenjivanju. To podrazumijeva da svaka jedinica lokalne samouprave mjeri i provjerava usaglašenost sa 12 Načela dobrog demokratskog upravljanja Vijeća Europe te se promiču u svim državama članicama kao dio provedbe Europske strategije za inovacije i dobro upravljanje na lokalnoj razini.

1. Pošteno provođenje izbora, zastupanje i sudjelovanje
2. Reaktivnost.
3. Učinkovitost i djelotvornost.
4. Otvorenost i transparentnost.
5. Vladavina zakona.
6. Etičko ponašanje.

7. Kompetencija i kapacitet.
8. Inovacije i otvorenost za promjene.
9. Održivost i dugoročna orijentacija.
10. Dobro financijsko upravljanje.
11. Ljudska prava, kulturna raznolikost i socijalna kohezija.
12. Odgovornost


Provjera primjene 12 načela dobrog demokratskog upravljanja uključuje:


samoprocjenu aktivnosti/uslugu jedinice lokalne samouprave prema alatu razvijenom od Vijeća Europe, a koji definira standarde aktivnosti i usluga koje provodi lokalna uprava (benchmarking), 

prikupljanje dostupnih podataka koji pokazuju provedbu dvanaest načela,

procjenu učinka jedinice lokalne samouprave od strane građana, vijećnika i zaposlenika ureda.


Opis projekta

Projekt "Europska oznaka izvrsnosti upravljanja (ELoGE) u Hrvatskoj" dvogodišnji je projekt financiran od strane Vijeća Europe. Prva faza projekta započela je 1. travnja 2021. godine, a završit će 30. studenog 2021. godine. Projekt provodi Europska udruga za lokalnu demokraciju - ALDA u partnerstvu s Centrom za ekspertizu reforme lokalne samouprave Vijeća Europe. Projekt ima za cilj pridonijeti aktiviranju različitih lokalnih vlasti iz Hrvatske, za ELoGE akreditaciju pri Vijeću Europe, povećavajući broj Općina koje je ELoGE dodijelila kao jamstvo dobrog upravljanja za sve građane u Hrvatskoj.

Ciljevi:

- pružiti identificiranim Općinama iz Hrvatske obuku o dobrim standardima i metodama lokalne uprave
- podići svijest među odabranim općinama u Hrvatskoj o ulozi COE -a
- podići svijest među općinama u Hrvatskoj o 12 načela dobrog upravljanja
- informirati građane u Hrvatskoj o postojanju alata za mjerenje učinka njihovih lokalnih vlasti.
- osvijestiti građane u Hrvatskoj o tome što znači dobro upravljanje
- olakšati sudjelovanje građana u svim procesima donošenja odluka općenito u Hrvatskoj
- uključiti organizacije civilnog društva u provedbu načela dobrog upravljanja u Hrvatskoj
- pomoći identificiranim općinama u Hrvatskoj, s postupkom podnošenja zahtjeva za akreditaciju ELoGE -a pri Vijeću Europe,ispunjavajući principe i načela.

Implementacija

ALDA, kao akreditirani subjekt obvezuje se implementirati projekt u značajnom broju općina do zadanog roka. To znači prevođenje referentne vrijednosti, izvođenje potrebnih prilagodbi, identificiranje općina koje žele implementirati ELoGE i pomoć u poduzimanju različitih koraka ELoGE -a.

Ti koraci uključuju: samoocjenjivanje, anketiranje građana i upitnik upućen izabranim dužnosnicima, a sve u cilju procjene stajališta općina u pogledu poštivanja 12 Načela dobrog demokratskog upravljanja.

Vremenski okvir faza provedbe

FAZA PRIPREME (travanj - svibanj 2021)

- Izrada Provedbenog plana/ akcije za realizaciju Programa i projektnih aktivnosti- opći dokument koji se odnosi na provedbu projektnih aktivnosti unutar prijedloga.

FAZA ADAPCIJE (srpanj - rujan 2021.)

- Prijevod referentnih vrijednosti
- Razvoj Smjernica za provedbu referentnih vrijednosti
- Anketa za samoprocjenu općina

FAZA POKRETANJA (listopad - studeni 2021.)

- Pokrenuti događaj namijenjen lokalnoj upravi u Hrvatskoj - cilj događaja je predstaviti 12 načela dobrog upravljanja, program ELOGE i cjelokupni projekt.
- Poziv interesa lokalnih vlasti u Hrvatskoj da izraze svoj interes te da bi se prijavili za referentne vrijednosti ELoGE-a.

FAZA PROVEDBE (studeni 2021. - svibanj 2022)

- Identifikacija lokalnih vlasti
- Radionice za općine sudionice
- ELOGE sesija za organizacije civilnog društva
- Proces samoocjenjivanja
- Ankete za lokalne vlasti i organizacije civilnog društva

OCJENA I DODJELA (lipanj - studeni 2022.)

- Svečana dodjela nagrada Eloge-a

image
Back To Top