Search Open/Close
Open/Close Header Details
Search
ELoGE Hrvatska

LINK za saradnju/suradnju

Projekt promovira principe dobrog upravljanja s ciljem efikasnog i odgovornog upravljanja jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Projekt će ojačati kapacitete lokalnih vlasti (izabranih lidera i državnih službenika) i civilnog društva u provođenju participativnih procesa. Zajedno će identificirati konkretne probleme zajednice koja će svoja rješenja pronaći zahvaljujući participativnom pristupu. Projekt će stoga izgraditi kapacitete i riješiti probleme, konsolidirajući pristup u godinama koje dolaze.

Glavna ciljna skupina ovog projekta LINK za saradnju/suradnju je 40 lokalnih OCD-a i lokalnih organizacija iz Bosne i Hercegovine i 12 jedinica lokalne samouprave – općinska uprava i lokalni vijećnici kao lokalni donositelji odluka.

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave procesima javnog zagovaranja kako bi postale obučen i pouzdan partner lokalnih vlasti za kreiranje politika i reformi unutar BiH.

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u partnerstvu s Agencijom lokalne demokratije Zavidovići, Agencijom lokalne demokratije Prijedor, Centrom za razvoj Hercegovine (CRH) Trebinje, ALDA – Evropskom asocijacijom za lokalnu demokratiju i ALDA Skopje kao pridruženim partnerom implementira trogodišnji projekat “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju (LINK4Cooperation)”, financiran sredstvima Europske unije.

Više o projektu

ELOGE u Bosni i Hercegovini

LINK 4 COOPERATION

The project promotes principles of good governance with a view to effective and responsive performance of the local government units in Bosnia and Herzegovina. The project will empower the capacities of local authorities (elected leaders and civil servants) and civil society in implementing participative processes. Together they will identify concrete problems of the community that will find their solutions thanks to the participative approach. The project will therefore build capacities and solve problems, by consolidating the approach in the years to come. 

The main target group of LINK 4 Cooperation project are the 40 local CSOs and grassroot organizations from Bosnia and Herzegovina and 12 Local self-government units – municipal administration and local councilors as local decision makers.

The overall goal of the project is to strengthen the capacity of civil society organizations involved in advocacy processes to become a trained and reliable partner for local authorities to create policies and reforms within BiH.

Local Democracy Agency (LDA) Mostar in partnership with the Local Democracy Agency Zavidovici, Local Democracy Agency Prijedor, Center for Development of Herzegovina (CRH) Trebinje, ALDA – European Association for Local Democracy and ALDA Skopje as an associated partner are implementing a three-year project ‘’Strengthening local participation and cooperation through partnership of Public Authorities and CSOs in Bosnia and Herzegovina - LINK 4 Cooperation’’, funded by European Union.

More about the project on the following link. 

ELoGE in Bosnia and Herzegovina 

Back To Top