Search Open/Close
Open/Close Header Details
Search
ELoGE Македонија

Опис

Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА  во 2021 година ја доби акредитацијата од Советот на Европа за спроведување на проектот „Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Северна Македонија“.
Проектот „Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ) во Северна Македонија“ има за цел да ги подржи единиците на локалната самоуправа да ги подобрат своите стандарди и да обезбедат висококвалитетни услуги во рамките на локалната самоуправа.
Во процесот на аплицирање за ознаката ELoGE, единиците за локална самоуправа спроведуваат самооценување, анкети помеѓу граѓаните, вработените и советниците, и собираат документација што овозможува да се провери дали самооценувањето е оправдано.
Единиците на локална самоуправа кои одлучуваат да бидат дел од програмата спроведуваат активности за самоевалуација на квалитетот од воспоставените јавни услуги. Ова значи дека тие ставаат посебен акцент на подигнување на стандардите на нивната работа во областите кои се предмет на самооценување.
Ова подразбира дека секоја вклучена едниница на локална самоуправа ја мери и проверува усогласеноста со 12 Начела за добро демократско управување на Советот на Европа: 

1. Претставување, учество и праведно спроведување на избори
2. Одговорност.
3. Ефикасност и ефективност.
4. Отвореност и транспарентност.
5. Владеење на право.
6. Етичко однесување.

7. Компетентност и капацитет.
8. Иновативност и отвореност за промена.
9. Одржливост и долгорочни насоки.
10. Стабилно финансиско управување.
11. Човекови права, културна различност и социјална кохезија.
12. Отчетност.


Проверката на спроведувањето на 12 начела за добро демократско управување вклучува:


самооценување на активноста / услугата на единицата на локалната самоуправа според алатката развиена од Советот на Европа, која ги дефинира стандардите за активности и услуги што ги спроведува локалната власт (бенчмаркинг) 

собирање на достапни податоци за да се прикаже спроведувањето на 12 Начела

проценка на работата на единицата на локалната самоуправа од страна на граѓаните, советниците и вработените


За проектот

Проектот „Европска ознака за извонредност на управувањето (ELoGE) во Северна Македонија“ е двегодишен проект финансиски подржан од Советот на Европа. Првата фаза од проектот започна на 1 април 2021 година и ќе заврши на 30 ноември 2021 година. Проектот го спроведува Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА во партнерство со Центарот за експертиза за реформа на локалната самоуправа на Советот на Европа. Со овој предлог, АЛДА би сакала да придонесе за активирање на единиците на локална самоуправа во Северна Македонија за да ја добијат Европска ознака за извонредност на управувањето ( ELoGE ). 

Цели:

- да обезбеди обуки за стандардите и методите за добро локално владеење на вклучените единици на локална самоуправа.
- да ја промовира улогата на Советот на Европа
- да ги промовира 12 Начела за добро демократско управување
- да ги информира граѓаните за постоењето на алатки за мерење на работата на локалните власти
- да ја подигне свеста за добро локално владеење
- да овозможи граѓанско учество во сите процеси на донесување на одлуки
- да ги вклучи граѓанските организации во спроведувањето на начелата за добро демократско владеење
- да им овозможи на единиците на локална самоуправа да ги исполнат принципите на Советот на Европа за стекнување со Европска ознака за извонредност на управувањето (ELoGE)  

Спроведување 

АЛДА, како акредитирана организација, се обврзува дека ќе го спроведе проектот во одреден број општини во Северна Македонија. Ова значи преведување и усогласување на стандардите, идентификување на општините кои сакаат да ја добијат ознаката и подршка во усогласување на различните начела. 

Овие чекори вклучуваат: самоевалуација, анкета на граѓани и прашалник до вработените во единиците на локална самоуправа и локалните советници, со цел да оцени усогласеноста со 12 начела за добро демократско управување.

Календар за чекорите на спроведување

ПОДГОТОВКА (април – мај 2021)

- Создавање на план за спроведување на активностите

ПРИСПОСОБУВАЊЕ (јули – септември 2021)

- Превод на стандардите за добро управување
- Развој на насоки за имплементација на стандардите
- Анкети и прашалници за општините 

ПОЧЕТОК (октомври – ноември 2021)

- Настан за почеток на проектот и презентација на 12 начела на добро демократско управување
- Повик за интерес до единиците на локална самоуправа 

СПРОВЕДУВАЊЕ (ноември 2021 – мај 2022)

- Избор на единиците за локална самоуправа
- Обуки
- Претставување и обуки за граѓанские организации
- Процес на само оценување
- Анкета и прашалник 

ОЦЕНУВАЊЕ И ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОЗНАКАТА (јуни - ноември 2022)

- Завршен настан

image
Example link

Стандарди на спроведување

image
Example link

Постер

image
Example link

Видео на презентација

image
Back To Top